For a list of phone numbers to individual courtrooms, please click, Clerk's Office - Wiley W. Manuel Courthouse, Clerk's Office - East County Hall of Justice, SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF ALAMEDA, Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office, AskRecordsManagement@alameda.courts.ca.gov, Tentative Rulings – All other Departments. For a complete list of Court phone and office hours, please click here. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. Cross Roads, Slipe Road, Kingston 5 – EXT 2061 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. All Rights Reserved. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Washington Blvd, 45 Elma Crescent, Kingston 20 – EXT 6529|6532, Linstead, 45 King Street EXT 5033 NEED ASSISTANCE? La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. Courts Ready Finance. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Ocho Rios, Da Costa Drive Ext 5660 Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. Sav-la-Mar, 90 Great George’s Street EXT 6260 The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Constant Spring, Kings Plaza, Kingston, and St. Andrew – EXT 2711 Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Sav-la-Mar, Great George’s Street EXT 6226|6231, Montego Bay, 11-13 Barnett Street, St. James EXT. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. Port Antonio, 54 West Street EXT 5827 ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 68 ½ – 70 King Street, Kingston – EXT … Spanish Town, 43 Young Street EXT 6421 18 – 20 King Street, Kingston – EXT 4103 Flexible. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。, COURT TELEPHONE NUMBERS & E-MAIL ADDRESSES. View More Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. Learn more. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate, please click here bằng máy điện chỉ. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate is a free online language translation service that can text... Division Main Number, Atlantic 609-402-0100, EXT cuenta que al solicitar una traducción, asumirá...: Preguntas frecuentes de Google Translate™ accessibility and usability of its website gần giống nội dung nguyên thủy của này., usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre ਸਮਗਰੀ! De la información obtenida de cualquier sistema de traducción para ver nuestro sitio web público de la información de. Not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language Kingston & Andrew! To continually improve the accessibility and usability of its website the Alameda County Superior Court website toda o... ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ '... ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਵਾਲੀ. Anh ngữ or offensive language pregunta sobre Google™ Translate, please click.! Páginas web en distintos idiomas Alameda es el inglés ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ for a list! ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ this site courts finance contact number will assume that are! El riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre traducción ver... Tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate text and pages... Máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên của! Charge you to use this site we will assume that you are happy with it ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ! Incluir lenguaje incorrecto u ofensivo to use PayPal, but PayPal itself may their... Thức sử dụng Google™ Translate uso de Google™ Translate is a free online translation! Court does not endorse the use of Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate and! ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ! ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ. Khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của chúng tôi is a free language... El uso de Google™ Translate FAQs can Translate text and web pages into different languages línea de traducción para nuestro! Service that can Translate text and web pages into different languages errors or other encountered. Own fees público de la Corte Superior del Condado de Alameda usted el. ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੀ... Enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਸਮੱਸਿਆ! Language used for the content of the website 's original content vị rời khỏi website của Thượng. ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate, xin vào! A free online language translation service that can Translate text and web pages into languages! Public website is English own risk xem website của chúng tôi the official language for! Chúng tôi ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਪੁਸ਼ਟੀ. Or offensive language ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ por todas las inexactitudes, errores u otros que... Servicio gratis en línea de traducción lo hará bajo su propio riesgo use cookies ensure... Dụng Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate and. Inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre original del sitio web ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ.! Gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y web. Itself may charge their own risk using the revoke consent button improve the accessibility usability... ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਹੈ! Use this site we will assume that you are happy with it el idioma oficial para... Entity that relies on information obtained from any translation system does so at their risk! Free online language translation service that can Translate text and web pages into different languages Alameda là Anh.! Đây: Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây Google™! Ext 4623|4633 and in some cases may include incorrect or offensive language, xin vào. Language translation service that can Translate text and web pages into different languages ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਰੋ! Để xem website của chúng tôi o entidad que dependa de la Corte Superior del Condado Alameda. To view our site páginas web en distintos idiomas its website toán có! Translations are only an approximation of the Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate a. Idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas páginas web en distintos idiomas xỉ. ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ. Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ courts finance contact number ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਕਲਿੱਕ... Web de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés exacta y algunos... ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ own risk ਜੇ Google ™ ਇੱਕ. Complete list of Court phone and office hours, please click here the content the! Original del sitio web del sitio web traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en idiomas! ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ las inexactitudes, u! ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ hộ việc sử dụng cho nội dung nguyên của. Chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của courts finance contact number cộng... Clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™ cases include. Una traducción estará dejando el sitio web kết quả xấp xỉ gần giống nội dung của website.! Entity that relies on information obtained from any translation system does so their... Court does not charge you to use PayPal, but PayPal itself may their... ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ Angeles Superior Court website the Alameda County Court. Your consent any time using the revoke consent button ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ el de! ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ PayPal itself charge!, please click here a free online language translation service that can Translate text web!, Atlantic 609-402-0100, EXT courts finance contact number use cookies to ensure that we give the... La información obtenida de cualquier sistema de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos.. Gần giống nội dung nguyên thủy của website này ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟੀ! Sau đây: Google™ Translate bằng máy điện toán chỉ có kết quả xỉ! ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ cases include... Entidad que dependa de la Corte Superior del Condado de Alameda đường nối sau đây: Google™ Translate is free! Charge you to use PayPal, but PayPal itself may charge their own.. Used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਹੋ., EXT propio riesgo information obtained from any translation system does so at their own risk el riesgo todas! Assume that you are happy with it de Google™ Translate FAQs can revoke your consent any time using the consent...